Algemene verkoopsvoorwaarden van Würth MODYF

1. ALGEMENE INFORMATIE


Offertes van Würth MODYF Frankrijk zijn altijd vrijblijvend. De onderhavige verkoopvoorwaarden worden geacht door de koper te zijn gekend. Elke bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopvoorwaarden door de koper. Als zodanig, kan geen clausule bestreden worden, tenzij we het formeel schriftelijk hebben aanvaard.


 2. PRIJS


Alle prijzen zijn in euro, exclusief belastingen en inclusief alle taksen (juridische tarieven van kracht op het moment van facturering). Ze worden niet gegarandeerd. Wij behouden ons het recht deze op elk gewenst moment te wijzigen, waarbij we de koper vooraf schriftelijk informeren. De prijs omvat geen verpakkings- of vervoerskosten die niet zijn opgenomen en getoond in onze catalogus, onze marketing materialen of op de website. In het geval van gedeeltelijke leveringen van een bestelling, zal het deel van de verpakking en de verzendkosten slechts eenmaal bij de koper aangerekend worden, behalve als het gaat om een contract met opeenvolgende executies.


 3. LEVERING

De goederen worden geleverd binnen een termijn van 24 à 72 uur na het plaatsen van de bestelling, tenzij de goederen niet in voorraad zijn.

Totdat de klant is gebonden door een verkoopcontract, verbindt de verkoper zich ertoe de koper in kennis te stellen over de leveringsperiode van de goederen die de koper wenst te kopen.

In geval van een probleem met de levering van de goederen en de voorziene termijn voor de levering verstreken is, kan de klant, nadat hij de verkoper per aangetekend schrijven aangespoord heeft tot leveren, het contract ontbinden. In dit geval zal de klant volledig worden terugbetaald door de verkoper en dit binnen 14 dagen na de beëindiging van het contract

Eventuele vertragingen in de levering verleent geen recht op schadevergoeding aan de koper. Onze artikelen zijn beschikbaar binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Verzendings- en verpakkingskosten worden gefactureerd overeenkomstig met de voorwaarden zoals beschreven in onze catalogus of andere commerciële documenten. Indien de bestelde goederen niet in voorraad zijn, lichten we de klant hierover in en geven we hem een nieuwe, geschatte levertijd. In dit geval kan de koper zijn bestelling of een deel ervan annuleren als hij de nieuwe termijn of het vervangingsproduct niet aanvaardt, de som die hij reeds betaald heeft, zal dan terugbetaald worden.

Bovendien behoudt Würth MODYF Frankrijk zich het recht om een bestelling van een klant of een deel ervan te annuleren in geval van problemen met de leverancier of in geval van overmacht. In dit geval worden klanten hierover geïnformeerd en worden ze terugbetaald als ze de bestelling reeds betaald hadden. Vorderingen betreffende leveringen worden enkel geaccepteerd binnen een termijn van twee weken na ontvangst van de bestelling. Tijdens deze periode, moeten dergelijke claims schriftelijk worden ingediend bij Würth MODYF Frankrijk. Zonder deze procedure wordt de levering beschouwd als geaccepteerd.

Als een aanvraag gerechtvaardigd is, moet de klant aan Würth MODYF Frankrijk de mogelijkheid geven om de gebreken te elimineren. Würth MODYF Frankrijk behoudt zich het recht om de geleverde goederen terug te nemen en deze gratis te vervangen. Enige andere vordering van de koper als gevolg van gebreken in de levering, in het bijzonder voor de schade en de ontbinding van het contract, is uitgesloten.

4. VERVOER

Onze goederen worden vervoerd op risico van de koper, ondanks de clausule van eigendomsvoorbehoud, ongeacht de termen van verzending en zelfs als de prijzen franco bepaald zijn. Enig voorbehoud moet verplicht worden gemaakt op de leveringsbon van de leverancier bij het ontvangen van de goederen en moet aan hem en aan ons worden gemeld, zoals bepaald door de wet.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Würth MODYF Frankrijk behoudt het eigendom van de goederen totdat de volledige prijs op de factuur betaald is.

6. RETOUR EN TERUGBETALINGEN

De regel ‘Tevreden of terugbetaald’ is van toepassing op alle aankopen uit Würth MODYF Frankrijk.

De koper heeft een periode van 14 dagen vanaf de datum van aflevering om een item te retourneren, om te wisselen om het terug te laten betalen zonder boetes met uitzondering van de verzendkosten. Elk artikel, andere dan die speciaal gemaakt zijn voor de koper, kan geruild worden op voorwaarde dat het niet gedragen is, dat het in perfecte staat voor wederverkoop is, dat het binnen de 14 dagen na aflevering teruggezonden wordt, vergezeld van de verplichte leveringsbon en/of factuur, in de originele verpakking. Onvolledige, beschadigde of verontreinigde producten (product en/of verpakking) door de koper of goederen die op een abnormale manier gebruikt zijn, worden niet teruggenomen.

Verpakkings- en verzendkosten met betrekking tot een retour zijn ten kosten van de verkoper, op voorwaarde dat de klant de retourbon op de website van Modyf ingevuld heeft.

De aanvraag tot terugbetaling kan pas in aanmerking genomen worden na het ontvangst van de goederen in ons magazijn in Sennecé-lès-Mâcon. De terugbetaling door Würth MODYF Frankrijk zal via een overschrijving worden uitgevoerd.

7. GARANTIES

Al onze producten voldoen aan een zeer streng handvest en zijn getest en gecontroleerd met de grootste zorg. Als ondanks alle deze voorzorgsmaatregelen, een van hen aan onze waakzaamheid zijn ontsnapt, overeenkomstig de legale garantie tegen verborgen gebreken en verplichte naleving, zullen we alles in het werk om dit om te ruilen, mits een geldig motief dat precies beschreven is door de koper.

8. AANVAARDING VAN BESTELLING

De koopovereenkomst wordt geacht geldig te zijn zolang MODYF Würth France de bestelling van de klant niet schriftelijk weigert of schriftelijk geen wijzigingen aan de prijs, hoeveelheid,... aanbrengt.

Een stilzwijgende toestemming van de koper over de wijzigingen aan de bestelling door Würth MODYF Frankrijk betekent zoveel als de erkenning van deze wijzigingen. Alle bestellingen zijn onderworpen aan aanvaarding door ons bedrijf. Ons bedrijf controleert de solvabiliteit van de klant. Wanneer het krediet van de koper niet gegarandeerd of verslechterd is, behouden wij ons het recht voor om de volledige of gedeeltelijke betaling voor de levering te eisen.

De verkoper communiceert naar de klant een document met daarin de essentiële elementen van zijn bestelling, de voorwaarden en de
termen van het herroepingsrecht.

9. BETALINGSVOORWAARDEN

Betalingen geschieden hetzij per cheque (betaalbaar gesteld aan de naam Würth MODYF Frankrijk) controle, magnetische wissel (L.C.R), door bankoverschrijving (onder voorbehoud van aanvaarding door onze financiële afdeling) of per kredietkaart aan Würth MODYF Frankrijk zonder aftrek van de korting, kosten en andere belastingen en dit binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling of , in het desbetreffende geval, de ontvangst van gedeeltelijke levering.

De koper mag geen klacht tegen de verkoper gebruiken om het reglement van een uitwisseling volledig of gedeeltelijk te wijzigen of te vertragen.
De niet-betaling van een verdrag of een factuur op de vervaldatum, net zoals het niet terugzenden binnen 8 dagen kan, op onze wil, ervoor zorgen dat alle facturen of verdragen onmiddellijk betaald moeten worden, zelfs als deze nog niet verlopen zijn, en staan ons toe om alle bestellingen die nog lopend zijn te schorsen of te beëindigen. Dit leidt ook tot sancties tegen 5 keer de rente van de wettelijke rente verhoogd met invorderingskosten. Elke factuur die teruggevorderd is door de afdeling geschillen zal worden verhoogd als een boetebeding, niet herleidbaar tot een vergoeding gelijk aan 15% van het verschuldigde bedrag, in aanvulling op de wettelijke rente en de eventuele juridische kosten. Een forfaitair bedrag voor € 40 invorderingskosten is geldig (overeenkomstig besluit nr. 2012-1115).

Geen aftrek of vermindering is toegestaan in geval van klachten, claims of vorderingen op de koper erkend door Würth MODYF Frankrijk.
Betalingen moeten ook worden uitgevoerd wanneer de secundaire elementen ten onrechte ontbreekt. Bovendien, heft Würth MODYF Frankrijk sommatiekosten voor betalingen die niet uitgevoerd zijn.

10. IMPRESSUM

Indien u niet langer wenst onze catalogi te ontvangen, moet u dit gewoon melden aan onze klantendienst MODYF Würth France, 1 blok van de Dordogne, 67150 Erstein. De gevraagde informatie is nodig voor de verwerking van uw bestelling. Overeenkomstig de wet van 8 December 1992 heeft u recht op toegang en op het verbeteren van de gegevens die op u betrekking hebben.

11. WIJZIGING VAN DE ARTIKELEN

Wij behouden ons het recht voor om aan onze artikelen alle wijzigingen door te voeren die wij noodzakelijk achten. De kenmerken van de artikelen kunnen eventueel worden gewijzigd. Als een model of een referentie wijzigt, zal de klant hierover schriftelijk in kennis worden gesteld.

12. CLAUSULE OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEID

Voor alle geschillen en contestaties, ongeacht de aard of de oorzaak, zijn enkel de rechtbanken van Straatsburg, zelfs in geval van kort geding, beroep of meerdere gedaagden, bevoegd. Aanvaardingen, verdragen, mandaten, haven omstandigheden brengen noch schuldvernieuwing of afwijking van deze clausule met zich mee. Enkel het Frans recht is van toepassing. Alleen de huidige voorwaarden in de Franse taal zijn authentiek.

13. INTREKKING

Overeenkomstig artikel L. 121-20-12 van het Wetboek van consumptie, geniet de klant (consument of bedrijf met minder dan 5 werknemers die een aankoop buiten professionele activiteit doet) van een bedenktijd van 14 dagen die vanaf de ontvangst van de goederen door de klant loopt. Als een gunst, wordt deze bepaling van het Wetboek van consumptie exclusief uitgebreid naar professionele klanten.

Om dit te doen, vult hij het formulier in voor intrekking die in het pakket zit, zodra het uitvoeringsbesluit in werking is getreden.  

De klant die zijn herroepingsrecht uitoefent, verbindt zich ertoe de goederen uiterlijk binnen 14 dagen na zijn besluit terug te sturen.  De kosten voor de retour van de goederen zullen Würth Modyf gedragen worden. De verkoper verbindt zich ertoe de waarde van de geretourneerde goederen aan de klant terug te betalen uiterlijk binnen 14 dagen nadat de goederen door Wurth Modyf gerecupereerd zijn.

Om het simpel te houden, krijgen alle klanten hetzelfde herroepingsrecht zonder dat klanten die niet onder de code van de consumptie vallen gebruik kunnen maken van andere bepalingen dans de laatstgenoemden.

14. DEMATERIALISATIE VAN FACTUREN

We herinneren onze klanten eraan dat het hun taak is de elektronische handtekening te controleren met behulp van de certificeringsgegevens in het elektronisch certificaat en dat ze zeker moeten zijn van de echtheid en de geldigheid van het certificaat dat aan de elektronische handtekening gehecht is.

Elektronische facturen, alsmede hun elektronische handtekeningen, moeten worden bewaard in hun originele vorm en inhoud volgens de voorwaarden en termijnen zoals vastgesteld bij wet.

ajax